MOKYKLOS ISTORIJA

2018–2019 m. m.

Švenčionių rajono 2018 metų nominacija „Metų mokytojas“ įteikta pradinių klasių mokytojai metodininkei Rasai Štuikienei.

Švenčionių pradinė mokykla 2018 m. birželio mėn. gavo ES struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" mokymo priemones (laboratorinius indus, gamtos pažinimo ir fizikos mokymo priemones), kurios bus panaudojamos mokinių gamtamokslinio ugdymo kokybės gerinimui.

Metodinės tarybos nutarimu 2018 m. spalio mėnesį mokykloje bus atliktas platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Lapkričio mėnesį mokyklos bendruomenė gilinsis į 3-ios srities „Ugdymo(si) aplinkos" temas:

3.1. tema „Įgalinanti mokytis fizinė aplinka";

3.1.2. rodiklis „Pastatas ir jo aplinka", raktinis žodis „Ergonomiškumas".

2017–2018 m. m.      

2017 m. rugpjūčio mėn. prasidėjo mokyklos renovacijos darbai.

2016–2017 m. m.

Sulaukėme itin gausaus pirmokų būrio - suformuoti keturi pirmųjų klasių komplektai.
Kiekvienoje klasėje šalia mokytojo kompiuterizuotos darbo vietos įrengta mokinio darbo su kompiuteriu vieta. Atnaujinti visų klasių baldai. Lavinamosios klasės mokiniams sudarytos sąlygos naudotis interaktyvia lenta bei kitomis IKT priemonėmis.
Įrengta aktyvioji klasė. „Senąjį" mokyklinį skambutį pakeitė elektroninis.
Organizuotas Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų – aplikacijų konkursas „ Gražiausias žodis – Lietuva".

2015 2016 m. m.

 • Popierinius dienynus ir pasiekimų knygeles pakeičia elektroninis dienynas „Veritus“.

 • Kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. Įrengtas šiuolaikinis muzikos kabinetas.
 • Organizuojant ugdomąjį procesą didžiausias dėmesys buvo skiriamas lietuvių kalbos raštingumo priemonių įgyvendinimui, elektroninio dienyno pildymui ir jo informatyvumo tobulinimui, vaikų socialinių įgūdžių formavimui bei lavinimui.

 • Mokykloje pirmą kartą buvo atliekami valstybiniai diagnostiniai ir standartizuoti testai. Didžiausią dėmesi per lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo pamokas 2 ir 4 klasių mokytojai skyrė mokinių pasiruošimui testavimui.Testų rezultatai buvo labai geri.

 • Labai sėkmingas buvo respublikinis projektas „Pozityvioji socializacija – sėkmė į vaiko gerovę“, kurio metu užmegzti ryšiai ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, Molėtų pradine mokykla, Zarasų „Santarvės“ pradine mokykla, Utenos Aukštakalnio pradine mokykla. Projekto įgyvendinimui gauta 2500 eurų. Projekto vadovai visose paminėtose mokyklose organizavo įvairias veiklas mokiniams.

 • Mokyklos pedagogai organizavo respublikinį piešinių ir plakatų konkursą ekologine tema ,,Būk gamtos draugas“, kuriame dalyvavo net 12 šalies mokyklų (60 mokinių).

 •     20142015 m. m.

 • Mokyklai skiriamas antrasis mokyklinis autobusas.

 • Mokyklos tarybos pirmininkės Rasos Štuikienės iniciatyva mokykla turi vėliavą.

 

20132014 m. m.

 • Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykloje dėvimos mokyklinės uniformos.

 • Rudenį pradedamas vykdyti sveikos gyvensenos projektas „Aš irgi galiu ir noriu būti fiziškai aktyvus“ (vadovė Ina Petrovskienė).

 • Organizuojamas mokyklos herbo konkursas.

 • Sukurtas mokyklos himnas (žodžiai mokytojos Aldonos Sližauskienės, muzika mokytojos Daivos Bečelytės).

 

20122013 m. m.

 • Tarptautinės teatro dienos proga mokytojų trupė pasirodo Švenčionėlių Kultūros centro scenoje. Mokytojai vaidina Juozo Geniušo vienos dalies pjesę „Jonuko liga“.

 

20112012 m. m.

 • Skyriuose organizuojamas tik ikimokyklinis ugdymas.

 • Pirmosios klasės atkeliamos iš Švenčionių l./d. „Gandriukas“. Nesukomplektuota priešmokyklinio ugdymo grupė.

 •  
 •       2010–2011 m. m.

 • Atnaujinti kompiuterių klasės baldai.

 • Lėlių teatro „Vaidilutė“ spektaklio „Pelėdžiuko sapnas“ personažai (mokytoja Halina Pauliukėnienė) „apsigyveno“ antrokų lietuvių kalbos vadovėlyje „Naujasis šaltinis“.

 

20092010 m. m.

 • Mokyklai skiriamas geltonasis autobusas.

 • Mokytoja metodininkė Snieguolė Veličkienė – rajono Metų mokytojo nominantė.

 • Trečiokė Daumantė Papukaitė – dainų konkurso „Kai mūsų širdys plaka išvien“ respublikinio etapo laimėtoja.

 

2008–2009 m. m.

 • Uždaromas Šventos skyrius, tačiau prijungiamas Milkuškų skyrius ir Vidutinės darželis.

 • Nuo 2009 m . balandžio mokykla dalyvauja „Mokyklų modernizavimo“ projekte. Gauti baldai mokyklos bibliotekai. Įrengta skaitykla.

 • Pradeda dirbti psichologas.

 • Nuo 2008 m. rudens iki 2011 m. pavasario 5 pedagogų komanda (D. Bečelytė, R. Misiūnienė, E. Novikienė, D. Sadaunykienė, R. Štuikienė) dalyvauja Nacionaliniame projekte „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimas dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo procese“.

 

20072008 m. m.

 • 2007 m. balandį Snieguolei Veličkienei įteiktas švietimo konsultanto (IKT taikymas pradiniame ugdyme) pažymėjimas.

 

20062007 m. m.

 • Pirmą kartą rajone surengta bendra tėvų ir pedagogų konferencija „Šeima ir mokykla – aktyvaus piliečio ir doro žmogaus kalvė“,taip mokykla įsijungė į APPLE paskelbtą tarptautinį pilietinio ugdymo projektą.

 • Mokyklos bendruomenė įsijungia į tarptautinį ekologinį projektą „ENO“.

 

20052006 m. m.

 • Mokykla veikia turėdama 2 skyrius: Šventos ir Vidutinės (Strūnaičio uždarytas).

 • Respublikinėje teatrų apžiūroje – šventėje mokyklos lėlių teatro „Vaidilutė“ spektaklis „Bebenčiukas ir Kvailutė“ užima II-ją vietą.

 

20042005 m. m.

 • Mokslo metus mokykla pradeda turėdama 3 skyrius – Strūnaičio, Šventos ir Vidutinės pradinio ugdymo skyrius bei lavinamąją klasę.

 • Vėl pradeda veikti priešmokyklinio ugdymo grupė.

 • Mokykloje ir jos skyriuose mokosi 339 mokiniai. Iš viso (su skyriais) 19 klasių komplektų.

 • Dėl patalpų stokos lieka išskaidyta: priešmokyklinio ugdymo grupė,1-os ir lavinamoji klasės yra Švenčionių miesto l. /d. „Gandriukas“, 2-4-os klasės Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos patalpose.

 • Mokykloje ir jos skyriuose dirba 59 darbuotojai, iš jų 40 – pedagogų.

 

20032004 m. m.

 • Nuo 2003 rugsėjo 1 d. mokykloje pradeda dirbti socialinis pedagogas.

 • Įrengta kompiuterių klasė.

 

20022003 m. m.

 • Nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. 1-os klasės iškeltos į lopšelio-darželio „Gandriukas“ patalpas.

 • Mokiniams siūlomos dvi užsienio kalbos.

 • Pradeda veikti mokytojų atestacijos komisija, kuri vykdo mokyklos bei 6 aplinkinių kaimų pradinio ugdymo mokytojų atestaciją.

 

20012002 m. m.

 • Įkurtas logopedinis kabinetas. Darbą pradėjo logopedas – specialusis pedagogas.

 • Nuo 2003 m. pradžios dirba 1,0 etatu logopedas, 0,5 etato – specialusis pedagogas.

 

20002001 m. m.

 • 2001 m. balandį mokyklos atstovai (L. Bernatavičiūtė, A. Misiūnienė, R. Štuikienė, S. Veličkienė) dalyvavo Lenkijoje (Augustave) pradinių klasių mokytojų konferencijoje „Švietimo reformos įtaka 6-12 metų vaikų ugdymui“.

 • Birželio mėn. mokyklos direktorės Laimos Veličkienės iniciatyva buvo surengta pradinio ugdymo mokytojų konferencija „Pradžios mokykla: patirtis, kaita ir perspektyvos“.

 • Vasarą fotostudijoje „FoRiva“ veikė mokytojos Linos Čepulytės (Lukšonienės) piešinių paroda.

 

19992000 m. m.

 • Miranda Koltan – mokinių „Šauniausio moksleivio konkurso rajono ir apskrities turų nugalėtoja, respublikinio – dalyvė.

 

1998–1999 m. m.

 • 1998 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradeda Švenčionių pradinė mokykla (reorganizavus Švenčionių Zigmo Žemaičio vidurinę mokyklą). Mokykloje dirba 31 pedagogas, mokosi 354 mokiniai. Veikia Gediminaičių organizacija.

 

Skelbimai

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS
2020 m. gegužės 21 d. Nr. V-92
1. Įsakau 2020 m. birželio 4 d. baigti ugdymo procesą (nuotoliniu būdu) Švenčionių pradinėje mokykloje. Vasaros atostogų pradžia 2020 m. birželio 5 d.
2. Įpareigoju mokytojus pravesti saugaus elgesio instruktažus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1-4 ir lavinamosios klasių mokiniams visomis aktualiomis vasaros atostogų metu temomis ir per el. dienyną informuoti mokinių tėvus (globėjus).
Direktorė
Laima VeličkienėPamokų laikas

1 -ose klasėse

1. 8.00 - 8.35

2. 8.55 - 9.30

3. 9.50 - 10.25

4. 10.50 - 11.25

5. 12.00 - 12.35


2 - 4- ose klasėse

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Draugiskas internetas logo be fono

673c8f7f85716af5a44dcda9958d54f8

thumb

Eurofondas-300x135 copy

logo