Išorės vertinimas ir mokyklos vidaus įsivertinimas

2019 m. NŠA Tėvų, globėjų apklausos rezultatai

2018 m. NMVA Tėvų, globėjų apklausos rezultatai

2017 m. NMVA Tėvų, globėjų apklausos rezultatai

2016 m. lapkričio mėnesį mokykloje vyko tėvų, globėjų apklausa.

 

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius - 207. visiškai atsakyti klausimynai - 105. Grįžusių klausimynų kvota - 50,7%.

Aukščiausiai įvertintos sritys:

1. Mokytojai su mano vaiku elgiasi pagarbiai ir geranoriškai

2. Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus

3. Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais

4. Mokytojai aptaria su manimi vaiko mokymosi pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas

5. Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).

Žemiausiai įvertintos sritys:
1. Mano vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose

2. Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis

3. Mano vaiko mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje

4. Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius

5. Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš mano vaiko nebuvo juokiamasi, šaipomasi, tyčiojamasi.

2015 m. lapkričio mėnesį mokykloje vyko platusis įsivertinimas.

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius - 51. Visiškai atsakyti klausimynai - 24. Grįžusių klausimynų kvota - 47,1%.

Aukščiausiai įvertintos sritys:

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai

5.1.2. Planavimo procedūros

2.1.5. Neformalusis ugdymas

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija

Žemiausiai įvertintos sritys:

1.1.4. Bendruomenės santykiai

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas

4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis

2.4.2. Mokėjimas mokytis

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant

2013 m. spalio 7–10 dienomis vyko mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas.

Išorės vertintojai stebėjo 54 ugdymo proceso veiklas (pamokas, neformaliojo švietimo būrelius, specialiąsias logopedines pratybas), gilinosi į mokinių ir mokytojų veiklą pamokose, stebėjo jų elgesį ir santykius natūralioje aplinkoje: pertraukų metu, klasėse, koridoriuose.

Vertintojai bendravo su mokyklos darbuotojais, savivaldos institucijų atstovais, mokiniais, analizavo mokyklos veiklos bei mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus, tėvų ir mokytojų nuomonės apie mokyklos veiklą tyrimo statistinę ataskaitą.

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Geri bendruomenės santykiai (1.1.4.).

2. Reikšmingas mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1.).

3. Palankus mokymuisi klasių mikroklimatas (1.1.6., 2.2.3.).

4. Tinkamai organizuojamas neformalusis švietimas (2.1.5.).

5. Ugdymo turinio aktualizavimas (2.3.2.).

6. Geri kiti mokinių pasiekimai (3.2.2.).

7. Paveiki bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.).

8. Tinkama socialinio ir specialiojo pedagogo pagalba (4.2.3., 4.3.1.).

9. Pakankamai kryptingas mokinių profesinis švietimas (4.4.3.).

10. Lankstus ir demokratiškas personalo valdymas (5.3.1., 5.4.).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

1. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1.).

2. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2.).

3. Mokinių pasiekimų ir pažangos pamatavimas pamokoje (3.1.1.).

4. Informacijos šaltinių įvairovė, prieinamumas ir panaudojimas pamokoje (5.5.2.).

5. Ugdymo sąlygų gerinimas (5.5.3.).

 

 

 

 

 

 

 

Skelbimai

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS
2020 m. gegužės 21 d. Nr. V-92
1. Įsakau 2020 m. birželio 4 d. baigti ugdymo procesą (nuotoliniu būdu) Švenčionių pradinėje mokykloje. Vasaros atostogų pradžia 2020 m. birželio 5 d.
2. Įpareigoju mokytojus pravesti saugaus elgesio instruktažus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1-4 ir lavinamosios klasių mokiniams visomis aktualiomis vasaros atostogų metu temomis ir per el. dienyną informuoti mokinių tėvus (globėjus).
Direktorė
Laima VeličkienėPamokų laikas

1 -ose klasėse

1. 8.00 - 8.35

2. 8.55 - 9.30

3. 9.50 - 10.25

4. 10.50 - 11.25

5. 12.00 - 12.35


2 - 4- ose klasėse

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Draugiskas internetas logo be fono

673c8f7f85716af5a44dcda9958d54f8

thumb

Eurofondas-300x135 copy

logo