Mokinių pasiekimų vertinimas

            MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas.

Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui ir jo tėvams informaciją žodžiu arba raštu apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes.

Diagnostinis vertinimas paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes. Taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas.

Mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas: vertinimo aplankai, vertinimo aprašai.

Apibendrinamasis vertinimas atliekamas kiekvieną pusmetį, baigus 2-ąją ir 4-ąją klases. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per pusmetį  padarytą pažangą.

Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas.

Mokinių mokymosi pasiekimus (įgūdžius, gebėjimus ir žinias) fiksuojant el. dienyne vertinimui naudojami šie žymenys:

Fiksavimas1

Esant didesniam klaidų skaičiui gali būti ir geresnis vertinimas, jei vaiko gebėjimų ir pasiekimų asmeninė pažanga buvo labai ryški.

            Švenčionių pradinės mokyklos 2-ųjų ir 4-ųjų klasių mokinių 2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

          Švenčionių pradinės mokyklos 2-ų ir 4-ų klasių mokin 2018 m. Nacionalinnio mokin pasiekimų patikrinimo rezultatai

          Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2019m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

          Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2019m. Mokyklos ataskaita (2 klasė)

         Švenčionių pradinės mokyklos 2 ir 4 klasės Nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo (NMPP) 2019 m. ataskaita

Skelbimai

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS
2020 m. gegužės 21 d. Nr. V-92
1. Įsakau 2020 m. birželio 4 d. baigti ugdymo procesą (nuotoliniu būdu) Švenčionių pradinėje mokykloje. Vasaros atostogų pradžia 2020 m. birželio 5 d.
2. Įpareigoju mokytojus pravesti saugaus elgesio instruktažus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1-4 ir lavinamosios klasių mokiniams visomis aktualiomis vasaros atostogų metu temomis ir per el. dienyną informuoti mokinių tėvus (globėjus).
Direktorė
Laima VeličkienėPamokų laikas

1 -ose klasėse

1. 8.00 - 8.35

2. 8.55 - 9.30

3. 9.50 - 10.25

4. 10.50 - 11.25

5. 12.00 - 12.35


2 - 4- ose klasėse

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Draugiskas internetas logo be fono

673c8f7f85716af5a44dcda9958d54f8

thumb

Eurofondas-300x135 copy

logo