Vizija, misija, vertybės

VIZIJA

Saugi, atvira kaitai ir besimokanti mokykla, kurioje vaikas yra asmenybė ir kūrėjas, mokytojas - asmenybė, kūrėjas ir draugas, tėvai - ugdymo proceso dalyviai ir partneriai.

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybišką pradinį išsilavinimą, ugdyti vaiko kompetencijas atsižvelgiant į jo gebėjimus, formuoti jo vertybines nuostatas ir pilietinę savimonę.

MOKYKLOS FILOSOFIJA

 

„Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“ (Seneka)

 

MOKYKLOS VERTYBĖS

Mokyklos bendruomenė pripažįsta ir puoselėja šias bendražmogiškąsias vertybes:

teisingumą ir sąžiningumą,

pagarbą ir draugiškumą,

kūrybiškumą ir atsakomybę,

visos bendruomenės saugumą.

 

MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS

Kurti efektyvios mokyklos modelį.

 

MOKYKLOS STRATEGINIAI UŽDAVINIAI

 

1. Profesionalus vadovavimas.
2. Pozityvios mokymosi aplinkos ir patrauklios darbo atmosferos kūrimas.
3. Dėmesys ugdymui(si), mokinių pasiekimų rezultatams ir laimėjimams, ugdymo kokybės pažangai.
4. Personalo ugdymas.
5. Namų ir mokyklos bendradarbiavimas.

2018 - 2019 MOKSLO METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas - kurti gerą mokyklą, kuri savo veiklą grindžia pamatinėmis žmogiškosiomis vertybėmis, siekia asmens ugdymo (si) sėkmės ir savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

 

Uždaviniai:

1. tikslingai ir efektyviai panaudoti ugdymo plane numatytą pamokų skaičių, siekti, kad kiekviena pamoka būtų orientuota į individualią vaiko pažangą, mokinio praktinių įgūdžių ir individualių gebėjimų ugdymą;

2. siekti kuo daugiau išmokyti pamokoje, mažinti mokinių mokymosi krūvius:

2.1. efektyviai naudojant mokykloje esančias informacinių technologijų priemones bei įrangą, užtikrinti mokinio kompiuterinio raštingumo ugdymą, 1/3 ugdymo plane numatytų pamokų ugdomąją medžiagą perteikti informacinių technologijų pagalba;

2.2. efektyviai naudojant mokykloje esančias gamtamokslines priemones ir įrangą;

2.3. akcentuojant lietuvių kalbos komunikavimo ir kultūrinio raštingumo mokymą per įvairių dalykų pamokas, kitą ugdomąją veiklą;

3. užtikrinti vaiko saugumą, formuoti jo sveikos gyvensenos ir ekologijos įgūdžius, įgyvendinti prevencines programas: „Zipio draugai", „Obuolio draugai", „Antras žingsnis";

4. užtikrinti kokybišką švietimo ir pedagoginę pagalbą kiekvienam mokiniui ir jo šeimai, daugiau dėmesio skirti vaiko socializacijai bei ryšiams su jo šeima;

5. nuolat kelti pedagogų kvalifikaciją ir siekti jų profesinių kompetencijų augimo.

 

Prioritetas - stiprinti klasės bendruomeniškumą per įvairias klasės veiklas, akcentuoti kiekvieno klasės bendruomenės nario asmeninę atsakomybę už dalyvavimą ugdymo procese, drausmę ir saugumą.

 

 

 

Skelbimai

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS
2020 m. gegužės 21 d. Nr. V-92
1. Įsakau 2020 m. birželio 4 d. baigti ugdymo procesą (nuotoliniu būdu) Švenčionių pradinėje mokykloje. Vasaros atostogų pradžia 2020 m. birželio 5 d.
2. Įpareigoju mokytojus pravesti saugaus elgesio instruktažus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1-4 ir lavinamosios klasių mokiniams visomis aktualiomis vasaros atostogų metu temomis ir per el. dienyną informuoti mokinių tėvus (globėjus).
Direktorė
Laima VeličkienėPamokų laikas

1 -ose klasėse

1. 8.00 - 8.35

2. 8.55 - 9.30

3. 9.50 - 10.25

4. 10.50 - 11.25

5. 12.00 - 12.35


2 - 4- ose klasėse

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Draugiskas internetas logo be fono

673c8f7f85716af5a44dcda9958d54f8

thumb

Eurofondas-300x135 copy

logo